สำนักวิทยบริการฯ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Switch to desktop

3. ACM Digital Library

Rate this item
(0 votes)

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน (ระยะเวลาการให้บริการ 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค 60) [สืบค้น] [คู่มือ] [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Last modified on