สำนักวิทยบริการฯ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Switch to desktop

4. ProQuest Dissertation & Theses Global

Rate this item
(3 votes)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (ระยะเวลาการให้บริการ 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค 60) [สืบค้น] [คู่มือ] [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Last modified on