สำนักวิทยบริการฯ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Switch to desktop

5. SpringerLink-Journal

Rate this item
(1 Vote)

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน (ระยะเวลาการให้บริการ 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค 60) [สืบค้น] [คู่มือ] [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Last modified on