สำนักวิทยบริการฯ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Switch to desktop

6. Web of Science

Rate this item
(0 votes)

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน (ระยะเวลาการให้บริการ 1 พ.ย 59 - 31 ต.ค 60) [สืบค้น] [คู่มือ] [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Last modified on