สำนักวิทยบริการฯ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Switch to desktop

7. Emerald Management

Rate this item
(0 votes)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ (ระยะเวลาการให้บริการ 1 ม.ค 60 - 31 ธ.ค 60) [สืบค้น] [คู่มือ] [รายละเอียดเพิ่มเติม]

Last modified on