[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
1.TDC : Thai Digital Collection : เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
2.ABI/INFORM Complete : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆอีกมากกว่า 60,000บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
3.ACM digital library : เป็นฐานข้อมูลทางบ้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าว และเอกสารจากการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM(ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็มให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน [สืบค้น] [คู่มือ .pdf .ppt]
 
4.H.W.Wilson : เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library And Information Science, Social Scieces, Law,General Interest, Biological & Agricultural Science [สืบค้น] หรือ [สืบค้น] [ใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน] [คู่มือ .pdf .ppt]
 
5.ProQuest Dissertation & Theses : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่งประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
6.SpringerLink-Journal : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 –ปัจจุบัน [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
7.Web of Science : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
8.Academic Search premium : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนูษศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป [สืบค้น] [ฐานข้อมูล EBSCO]
 
9.Education Research complete : เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ(books and monographs)และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย [สืบค้น] [ฐานข้อมูล EBSCO]
 
10.Computers & Applied Sciences complete : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ [สืบค้น] [ฐานข้อมูล EBSCO]
 
11.EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL : เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้ละการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
12.American Chemical Society journal(ACS) : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(full Text)และรูปภาพ (image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
13.ScienceDirect : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา physical and Engineering,Life Sciences,Health Sciences,Social Sciences and Humanities 24 สาขาวิชา จากวารสารประมาณ 1,960 รายชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
14.IEEE Xplore (DIGITAL LIBRARY) : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ ซึ่งสามารถแยกประเภทของสิ่งพิมพ์ [สืบค้น] [คู่มือ .pdf]
 
15.Bio One : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 170 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 129 สำนักพิมพ์ ทางสาขาวิชาชีววิทยา (Biological) นิเวศวิทยา (Ecological) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1998 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรมสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF [สืบค้น] [คู่มือ .pdf] [ฐานข้อมูลทดลองใช้]