ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก iG Publishing ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาล สาธารณสุข นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา การเมืองการปกครอง กฎหมาย เอเชียและเอเชียอาคเณย์ศึกษา เป็นต้น สามารถ Download, Copy, Print, มี Dictionary และสามารถแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมเครื่องมือต่างๆ.
[สืบค้น]
Read 912 times

Search