User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน  เบอร์โทรภายใน
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร 6901
2 อาจารย์วรนุช ศรีพลัง รอง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้บริหาร 6906
3 อาจารย์ ดร.สุชยา วิริยะการุณย์ รอง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้บริหาร 6906
4 นางสาวกัญญาณี แก้วพิกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ / บรรณารักษ์ หอสมุด 6906
5 นางสาวทนัศมน กาญจนภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอำนวยการ 2056
6 นางยุพดี ดวงพิทักษ์พงษ์ บรรณารักษ์ สำนักงานอำนวยการ 2056
7 นายสุมิตย์ อินปาว ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 6914
8 นางวิรัตน์ รูปแข็ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 6908
9 นางหนูเพียร สัตย์ธรรม ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 2056
10 นายวทัญญู หินผา ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สำนักงานอำนวยการ 6914
11 นางอธิกา พรพรหม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอสมุด 6913
12 นางสาวจุรีพร ศรีธัญรัตน์ บรรณารักษ์ หอสมุด 6906
13 นางสาวมะลิวัลย์ แผ่นทอง บรรณารักษ์ หอสมุด 6906
14 นางสาวอรทัย ทองอินทร์ บรรณารักษ์ หอสมุด 6906
15 นางสาวเพียงกมล บุตรแก้ว บรรณารักษ์ หอสมุด 6906
16 นายพินิชย์ จักรศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอสมุด 6905
17 นายเอกชัย เจริญราษฎร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 6906
18 นางสาวสาริกา แสงสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 6905
19 นางจี ทัศบุตร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 6907
20 นายอนุชิต สินทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ หอสมุด 6905
21 นางนิชาภา ทาระหอม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 6905
22 นางสาวกมลพักตร์ โสภา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 6908
23 นางสาวกุลธิดา ทาระหอม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด หอสมุด 6904
24 นางสาววิลาวรรณ ศรีสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชี หอสมุด 6904
25 นายประกรณ์ อินทพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไอที 6912
26 นายทองเสี่ยน จันทร์พูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไอที 6912
27 นางสาวภาวิณี ปุราชะนัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ไอที 6912
28 นายสมพร สุชาตะประคัลภ์ ช่างเทคนิค โสตทัศนวัสดุ 6910
29 นายเมธา พิมพะกรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โสตทัศนวัสดุ 6909

 

Search